Monotinukleotid nikotinamid (NMN): Përfitimet, dozimi, plotësimi, hulumtimi